Кількість назв: 41
  e-mail пароль

  Lietuvių kalba ir literatūra

  LIETUVIŲ KALBOS MORFEMIKA IR FORMŲ DARYBA: ANALIZĖS PAGRINDAI

  ASTA BALČIŪNIENĖ

  Šis leidinys sudarytas iš dviejų dalių – pirmajame skyriuje aptariami morfeminės analizės pagrindai, o antrajame pateikiami su formų daryba susiję metodiniai nurodymai. Čia supažindinama su pagrindiniais morfologijos terminais, lingvistine literatūra, pateikiama koncentruota informacija apie nevienodai vertinamus ir interpretuojamus kai kuriuos morfemikos aspektus.

  KALBOS PATARIMAI SVEIKATOS MOKSLŲ STUDENTAMS (ABĖCĖLINIS AKTUALIJŲ SĄRAŠAS)

  Vaida Drukteinytė

  Ši metodinė knyga yra skirta studentams, per Specialybės (Profesinės) kalbos kursą analizuojantiems įvairius kalbos ir kalbėjimo klausimus. Dėl nedidelio kontaktinių valandų skaičiaus per paskaitas įmanoma aptarti tik mažą kalbos aktualijų dalį, todėl studentams daugokai reikia studijuoti savarankiškai. Nors bendrinės kalbos kultūrai, įvairiems profesinės kalbos klausimams aptarti skirta nemažai publikacijų, specialaus kalbinio leidinio sveikatos srities specialistams nėra. Šiuo darbu siekiama vienoje rinkmenoje pateikti tuos kalbos dalykus, iš kurių daugiausia daroma klaidų ar dėl kurių labiausiai abejojama, taip pat parodyti galimą įvairiopą jų interpretuotę. Kartu siekiama plėsti studentų žodyną, išryškinti įvairesnes minties raiškos galimybes.

  KRIKŠČIONIŠKOJI ESCHATOLOGIJA. Doktrina apie mirtį ir paskutiniuosius dalykus

  ARVYDAS RAMONAS

  Monografijoje "Krikščioniškoji eschatologija. Doktrina apie mirtį ir paskutiniuosius dalykus" aptariama krikščioniškoji eschatologija. Tai mokymas apie mirtį ir paskutiniuosius dalykus: pasaulio pabaigą, visatos perkeitimą, paskutinį teismą, dangų, pragarą ir pan. Krikščioniškasis tikėjimas nėra vien tik abstrakčių dogmų ar nuo tikro gyvenimo atsietų teorinių svarstymų sistema, bet realiai pasaulyje veikiančio ir istorinėje patirtyje sutikto Dievo liudijimas. Būtent ši Dievo patirtis skatina žmogų tikėti ateitimi. Todėl tikėjimas yra tai. kas žmogui atveria ne tik aiškius ateities ir galimo gyvenimo horizontus, bet ir kviečia jį tos ateities ieškoti. Eschatologiją galima vadinti mokslu apie ateitį, viltį, amžinąjį gyvenimą, analizuojamą velykinio Kristaus įvykio kontekste.

  Knygoje ""Krikščioniškoji eschatologija. Doktrina apie mirtį ir paskutiniuosius dalykus"" daug dėmesio skiriama tarpdalykiškumui. Šiandienos teologija, siekdama įtikinamai prakalbinti žmogų, negali „užsidaryti" tik savo tikėjimo teiginiuose, bet turi ieškoti sąlyčio taškų su kitais mokslais: psichologija, sociologija, astrofizika ir t. t. Mirtis ir pomirtinis gyvenimas analizuojami remiantis Biblija, Bažnyčios mokymu ir įvairių mokslo sričių mokslininkų teiginiais, pastebėjimais.
  Monografijoje pateikiamos įvairių Stačiatikių ir Reformuotosios Bažnyčių teologų eschatologinės įžvalgos. Tai suteikia knygai ekumenizmo bruožų. Ypač daug dėmesio skiriama Jėzaus Kristaus įvykiui aptarti, kuris grindžia ir atbaigia krikščionišką viltį amžinuoju gyvenimu, juk Dangaus karalystė realiai yra prasidėjusi su Kristaus asmeniu ir bus ištobulinta amžių pabaigoje, kai laiko ir erdvės daugiau nebebus. Knygoje reiškiniai ir įvykiai aprašomi tik tiek, kiek įmanoma tai padaryti pasitelkus kalbą, paliekama vietos ir tylai, Dievo didybei bei visažinojimui.

  Aš kalbu lietuviškai

  Daiva Pagojienė, Jūratė Derukaitė

  Šis metodinis mokomasis leidinys skirtas kitakalbiams mokytis lietuvių kalbos kartu su mokytoju. Tai labiau praktinių užduočių knyga, rengta vadovaujantis Bendraisiais Europos kalbų mokymo(si) metmenimis bei tikslinta atsižvelgiant į Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktą A1 lygio kalbos mokėjimo turinio aprašą.

  Knygą sudaro keturios temos, kuriomis ugdomi komunikaciniai gebėjimai. Kitos temos, numatytos A1 lygio kalbos mokėjimo turinio apraše, bus spausdinamos kitame leidinyje. Rengiant praktines užduotis buvo remiamasi daugiamete dėstymo patirtimi ir besimokančiųjų pageidavimais. Visa medžiaga išbandyta dirbant su Klaipėdos universiteto studentais ir kursantais, besimokančiais lietuvių kalbos.

  Knyga orientuota ne tik į laisvai angliškai kalbančius užsieniečius, bet ir į tuos, kurie turi tik šiokius tokius anglų kalbos pagrindus. Dėl šios priežasties ieškota būdų, kaip būtų galima palengvinti lietuvių kalbos
  mokymosi procesą, taigi, be tradicinių mokymo metodų, momentiškai yra taikomas ir A. Karaliaus sukurtas kolibrio metodas. Stengiamasi labiau mokyti kalbėjimo, šnekamosios kalbos intonacijų, o mažiau dėmesio skirti nepriekaištingai lietuvių bendrinės kalbos tarčiai ir rašybai, paliekant juos aukštesniems lygiams; atkreipti besimokančiųjų dėmesį į knyginės ir šnekamosios kalbos skirtumus, labiau orientuotis į šnekamosios kalbos tendencijas. Mokant bendrauti siekiama automatizuoto kalbėjimo lygio, kai kalbant nebemąstoma apie gramatiką – linksniuotes, linksnius ir pan. Tam yra skirta daug tekstų, vaizdo ir garso įrašų internetinių nuorodų, kuriose nuolat kartojamos dažniausiai vartojamos frazės. Be to, mokomąją medžiagą stengiamasi vizualizuoti, užduotimis jungti abu pojūčius – ir regą, ir klausą, nes klausymasis ir žiūrėjimas į malonius, pozityvius dalykus kuria gerą nuotaiką ir žadina teigiamas emocijas – ramina, kelia šypseną ir geras mintis, o tai skatina toliau mokytis. Knygelėje pateikiamos užduotys, atspindinčios šiuolaikinio lietuvių gyvenimo realijas – įtraukti televizijos laidų įrašai, populiarios dainos, SMS žinutės ir t. t., skatinančios mokytis sudėtingos lietuvių kalbos ir sėkmingai įveikti Lūžio lygį.

  Nors knygoje esama tekstų, kuriuose vyrauja studentiška tematika, ši knygelė tiks naudotis visiems, norintiems šiek tiek pramokti kalbėti lietuviškai.