Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  11−13 metų vaikų prigimtinių fizinių galių plėtotėneformaliai ugdant mokykloje
  TURINYS
  PRATARMĖ
  ĮVADAS
  1 skyrius. 11−13 METŲ VAIKŲ PRIGIMTINIŲ FIZINIŲ GALIŲNEFORMALIOJO UGDYMO KONCEPTUALUS PAGRINDIMAS
  Žmogaus prigimties sampratos raida
  Fizinės prigimties ir prigimtinių fizinių galių apibrėžtys
  11−13 metų vaikų prigimtinių fizinių galių ugdymo savitumas
  Fizinis aktyvumas ir jo plėtros strategijos
  Fizinės sveikatos saugojimas ir stiprinimas
  Harmoningo fizinio vystymosi skatinimas
  Fizinis pajėgumas ir jo ugdymo ypatumai
  Mokykloje vykdomo neformaliojo ugdymo samprata
  Mokykloje vykdomo neformaliojo fizinio ugdymo siekiniai
  Mokykloje vykdomo neformaliojo fizinio ugdymo tyrimų apžvalga
  2 skyrius. 11−13 METŲ VAIKŲ PRIGIMTINIŲ FIZINIŲ GALIŲNEFORMALIOJO UGDYMO TYRIMO METODOLOGIJA
  Esminiai tyrimo metodologijos parametrai
  Diagnostinio tyrimo metodika
  Kartotinio prigimtinių fizinių galių ugdymo tyrimo metodika
  3 skyrius. DIAGNOSTINIO TYRIMO REZULTATAI
  11−13 metų vaikų anketinės apklausos duomenų įvertinimas
  Interviu su pedagogais duomenų vertinimas
  4 skyrius. PEDAGOGINIO EKSPERIMENTO REZULTATAI
  11−13 metų vaikų sveikatos rodiklių kaita pedagoginioeksperimento laikotarpiu
  11−13 metų vaikų fizinio išsivystymo rodiklių kaita pedagoginioeksperimento laikotarpiu
  11−13 metų vaikų fizinio pajėgumo rodiklių kaita pedagoginioeksperimento laikotarpiu
  5 skyrius. KARTOTINIO 12−13 METŲ VAIKŲ PRIGIMTINIŲFIZINIŲ GALIŲ UGDYMO TYRIMO REZULTATAI
  Vaikų sveikatos tyrimo duomenų analizė
  Vaikų fizinio išsivystymo tyrimo duomenų analizė
  Vaikų fizinio pajėgumo tyrimo duomenų analizė
  6 skyrius. DISKUSIJA
  IŠVADOS
  REKOMENDACIJOS
  LITERATŪRA
  SUMMARY
  ZUSAMMENFASSUNG
  DALYKINĖS SĄVOKOS
  SANTRUMPOS
  ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

  Knyga neprieinama