Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  KRIKŠČIONIŠKOJIESCHATOLOGIJA
  TURINYS
  Sutrumpinimai
  Ganytojo įžangos žodis
  Įvadas
  1. Eschatologijos mokslo samprata, istorinė raidair problematika
  1.1. Termino eschatologija teologinė reikšmė
  1.2. Trumpa eschatologijos mokslo istorinė raida
  1.3. Eschatologijos mokslo problematika
  1.3.1. Globalių krizių iššūkiai
  1.3.2. Realybės sampratos painiava
  1.3.3. „Moralizuojantis“ ir „detalizuojantis“ praeities eschatologijos aspektas
  1.3.4. Dabarties teologinės problemos
  1.3.5. Amžinojo išganymo – nemirtingumo poreikio reikšmėšiandienos kultūroje
  1.3.6. Ateities vilties krizė
  1.3.7. Šiandienos teologijos uždaviniai eschatologijos atžvilgiu
  1.4. Nekrikščioniškų religijų eschatologijos
  1.4.1. Religijos filosofiniai pagrindai
  1.4.2. Įvairių eschatologijų apžvalga
  2. Bibliniai eschatologijos pagrindai
  2.1. Mirtis kaip nuodėmės pasekmė Pradžios knygoje
  2.2. Stačiatikių teologų požiūris į pirmapradį žmogaus nuopuolį
  2.3. Viltingi Dievo pažadai Izraelio tautai dėl ateities
  2.4. Laiko samprata pagonybėje, judaizme ir krikščionybėje
  2.5. Senojo Testamento pranašystės
  2.6. Apokaliptinė istorijos ir pasaulio vizija
  2.7. Dėmesys gyvenimui, mirties neišvengiamybė
  2.8. Angelai ir demonai
  3. Jėzus Kristus – eschatologijos centras , pagrindas ir išsipildymas
  3.1. Pagrindiniai kristologijos matmenys
  3.1.1. Naujojo Testamento kristologija
  3.1.2. Dogminė kristologija
  3.1.3. Soteriologiniai kristologijos akiračiai
  3.2. Kristaus gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas kaip amžinojo gyvenimopagrindas bei garantija
  3.2.1. Bandymai atkurti istorinį Jėzaus viešąjį gyvenimą
  3.2.2. Kristaus mirtis, kad „pašauktieji gautų žadėtą amžinąjį paveldą“(Žyd 9, 15)
  3.2.3. Kristaus prisikėlimas kaip pergalė prieš mirtį: „Pergalė sunaikino mirtį“(1 Kor 15, 54)
  3.2.4. Dangaus karalystė – Kristaus Evangelijos eschatologinė realybė
  3.2.5. Bažnyčia, kaip bendrija, žengianti į eschatologinį išganymą
  4. Mirties ir gyvenimo dialektika : „Pergalė sunaikino mirtį !“(1 Kor 15, 54)
  4.1. Mirties empirinės sampratos kontekstai
  4.2. Mirties sampratos istorinė raida
  4.2.1. Mirtis antikos pasaulyje
  4.2.2. Mirties suvokimas viduramžiais
  4.2.3. Mirties samprata naujaisiais ir naujausiaisiais amžiais
  4.2.4. Filosofiniai mirties apmąstymai
  4.2.6. Gyvenimo ir mirties kultūrų sankirtos
  4.3. Teologinis mokymas apie mirtį
  4.4. Krikščioniškų laidotuvių kanoninės ir liturginės nuostatos
  4.5. Gedulo aspektai
  5. Eschatologinės temos : transcendentinio pasauliorealybė /
  5.1. Žmogaus pašaukimas amžinybei
  5.2. Pasaulio pabaigos klausimas – visuotinis perkeitimas
  5.3. Paruzija – antrasis Kristaus sugrįžimas
  5.4. Dievo teismas: galutinė takoskyra tarp gėrio ir blogio
  5.5. Skaistykla, kaip galutinės apvalančios kelionės Dievo link išraiška
  5.5.1. Atlaidų teologinė svarba skaistyklos sampratai
  5.5.2. Visuotinio prisikėlimo klausimas
  5.5.3. „Tarpinio laiko“ problematika
  5.6. Pragaras, kaip absoliutaus egoizmo, kančios, nemeilės būsena
  5.7. Dangus: surasto Dievo džiaugsmas
  5.8. Maldų už mirusiuosius prasmė
  Išvados
  Bibliografija

  Knyga neprieinama