Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  Lietuvos gamtinė geografija
  Pratarmė
  1. Geologinis pagrindas. Valentinas Baltrūnas
  Žemės pluta ir litosfera Lietuvoje
  Lietuvos kristalinis pamatas
  Nuosėdinės dangos ypatybės
  Subkvarterinis (pokvarterinis) paviršius
  Kvartero nuogulų danga
  Lietuvos paviršių sudarančios nuogulos
  Geologinio pagrindo įtaka gamtinės aplinkos raidai
  Literatūra
  2. Gamtinės aplinkos paleogeografinė raidavėl yvajame led ynmet yje ir holo cene. Filomena Kavoliutė
  Vėlyvasis ledynmetis
  Holocenas
  Literatūra
  3. Reljefas. Algimantas Česnulevičius
  Orografinė reljefo struktūra
  Reljefą formavę procesai
  Genetiniai reljefo tipai
  Geomorfologinis rajonavimas
  Literatūra
  4. Klimatas. Arūnas Bukantis
  Klimatą lemiantys veiksniai
  Oro ir dirvožemio temperatūra
  Oro drėgnis ir krituliai
  Pavojingi meteorologiniai reiškiniai
  Klimatinis rajonavimas
  Klimato kaita
  Literatūra
  5. Vandenys. Justas Kažys
  Lietuvos teritorijos vandens balansas
  Hidrologinis Lietuvos teritorijos rajonavimas
  Struktūriniai hidrografinio tinklo komponentai
  Hidrografinio tinklo valdymas
  Literatūra
  6. Dirvožemio danga. Jonas Volungevičius
  Dirvodaros veiksniai
  Dirvodaros procesai
  Dirvožemių tipologinės grupės
  Lietuvos dirvožemių rajonavimas
  Dirvožemio dangos savybės
  Dirvožemio dangos struktūra
  Literatūra
  7. Biota. Rasa Šimanauskienė
  Biotos teritorinius ypatumus lemiantys veiksniai
  Pagrindinių ekosistemų apibūdinimas
  Biotos teritoriniai ypatumai ir dėsningumai
  Literatūra
  8. Lietuvos gamtinės aplinkos apsauga. Rūta Baškytė
  Gamtos apsaugos samprata ir poreikis
  Bendra kraštovaizdžio apsauga
  Saugomų teritorijų sistema
  Lietuvos raudonoji knyga
  Literatūra
  Reikšminių žodžių rodyklė
  Priedai

  Knyga neprieinama