Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  Lietuvių i r p rūsųreliginė e lgsena:aukojimai,draudimai,teofanijos
  Įvadas
  1. Pagoniškieji lietuvių ir prūsų aukojimai
  1.1. Aukos apibrėžimas, galimi klasifikavimo kriterijai
  1.2. Žmonių aukojimas
  1.2.1. Pasiaukojimas
  1.2.2. Karo belaisvių aukojimas
  1.2.3. Statybų pašventinimo aukos
  1.3. Aukojimas prie vandens ir per vandenį
  1.3.1. Aukojimai Sembos pusiasalyje XVI a. pirmojoje pusėje
  1.4. Gyvūnų aukojimas
  1.4.1. Ožio aukojimas
  1.4.1.1. Ožys – velnio gyvulys?
  1.4.1.2. Ožio aukojimas XIII –XVII a. rašytiniuose šaltiniuose
  1.4.1.3. Ožys – javų dvasia, vaisingumo garantas
  1.4.2. Jaučio aukojimas
  1.4.2.1. Jaučio aukojimas XIV –XVII a. rašytiniuose šaltiniuose
  1.4.2.2. Jautis XIX–XX a. tikėjimuose, papročiuose, tautosakoje
  1.4.3. Kiaulės aukojimas
  1.4.3.1. Kiaulė XIX–XX a. papročiuose, tikėjimuose, tautosakoje
  1.5. Aukviečių altorius
  1.5.1.Šiaudai (šienas) XVI –XVII a. aukojimo apeigose
  1.5.2. Šienas (šiaudai) ant Kūčių stalo XIX–XXI a.
  1.5.3. Šiaudai (šienas) kituose XIX–XX a. papročiuose ir magijoje
  2. Pagoniškosios lietuvių ir prūsų maldos
  2.1. Dubnicos kronika
  2.2. „Sūduvių knygelė“
  2.3. L. Davido kronika
  2.4. J. Lasickio veikalas „Apie žemaičių dievus…“
  2.5. M. Strijkovskio kronika
  2.6.M. Pretorijaus „Prūsijos įdomybės“
  2.7. D. Fabricijaus „Trumpas Livonijos istorijos išdėstymas“
  3. Pagoniškieji lietuvių ir prūsųreliginiai draudimai
  3.1. Draudimas į kraštą įsileisti kitus dievus
  3.2. Draudimas įžengti į šventas vietas
  3.3. Draudimas tarti dievų vardus
  3.4. Draudimas dalyvauti apeigose kitos lyties atstovams
  4. Pagoniškosios lietuvių ir prūsų teofanijos
  4.1. Teofanija – stabas
  4.2. Teofanija „akis į akį“
  4.3. Teofanija per sapną
  4.4. Teofanija – dievų paliktos pėdos
  4.5. Zoomorfinė teofanija
  4.6. Dendromorfinė teofanija
  Pabaiga
  Literatūra
  Lithuanian and Prussian Religious Behaviour: Sacrifices, Bans,Theophanies
  Pелигиозное поведение литовцев и пруссов: жертвоприношения,запреты, теофании

  Knyga neprieinama