Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  Mokyklų vadovų kompetencijų ugdymas
  TURINYS
  PRATARMĖ
  ĮVADAS
  1. MOKYKLŲ VADOVŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO(SI) TEORINĖS PRIELAIDOS
  1.1. Vadovavimas ir mokyklos tobulinimas švietimo vadybos paradigmų virsmo kontekste
  1.1.1. Mokyklos ir vadovavimo kaitą sąlygojančios švietimo vadybos paradigmos
  1.1.2. Mokyklų vadovų veiklos sritys ir funkcijos
  1.1.3. Mokyklų vadovų vadovavimo modeliai ir mokyklos tobulinimas
  1.1.4. Mokyklų vadovų kompetencijos samprata ir holistiniskompetencijos modelis
  1.1.5. Mokyklų vadovų kompetencijų vertinimas
  1.2. Mokyklų vadovų kompetencijų ugdymo(si) organizavimasšvietimo vadybos paradigmų virsmo kontekste
  1.2.1. Mokyklų vadovų kompetencijų ugdymo(si) organizavimoprincipai
  1.2.2. Mokyklų vadovų kompetencijų ugdymo(si) kokybės veiksniai
  1.2.3. Mokyklų vadovų kompetencijų ugdymo(si) ir mokyklostobulinimo sąryšingumo teorinis modelis
  2. EMPIRINIO TYRIMO METODIKA
  2.1. Empirinio tyrimo metodologinis pagrindimas
  2.2. Pirmojo etapo tyrimo metodika
  2.2.1. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų vadovų vadovavimomodelių mokyklos tobulinimo kontekste tyrimas
  2.2.2. Lietuvos mokyklų vadovams aktualių kompetencijųir jų ugdymo(si) poreikio tyrimas
  2.2.3. Lietuvos mokyklų vadovų požiūrio į kompetencijų ugdymo(si)organizavimą Lietuvoje tyrimas
  2.3. Antrojo etapo empirinio tyrimo metodika
  2.3.1. Lietuvos mokyklų vadovų veiklos sričių ir kompetencijųtyrimas
  2.3.2. Mokyklų vadovų kokybiško kompetencijų ugdymo(si)teorinio modelio aprobavimas
  2.3.3. Mokyklų vadovų kompetencijų ugdymo(si) principaisisteminės kaitos paradigmoje
  3. MOKYKLŲ VADOVŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO(SI) OPTIMIZAVIMO GALIMYBIŲMOKYKLOS TOBULINIMO KONTEKSTE EMPIRINIS PAGRINDI
  3.1. Lietuvos mokyklų vadovų veiklos sritys ir funkcijosnuolatinės švietimo kaitos sąlygomis
  3.2. Lietuvos mokyklų vadovų vadovavimo modelių analizė
  3.3. Lietuvos mokyklų vadovų aktualios kompetencijos ir jų ugdymo(si)poreikis
  3.4. Mokyklų vadovų požiūris į kompetencijų ugdymo(si) organizavimąLietuvoje
  3.5. Kokybiško mokyklų vadovų kompetencijų ugdymo(si) modelioaprobavimas: individualaus eksperimento duomenų interpretavimas
  3.6. Kompetencijų ugdymo(si) principai sisteminės kaitos paradigmoje:grupinės diskusijos rezulta
  DISKUSIJA: Lietuvos mokyklų vadovų kompetencijų ugdymas(is) ir mokyklostobulinimas švietimo vadybos paradigmų virsmo kontekste
  IŠVADOS
  REKOMENDACIJOS
  LITERATŪRA
  SUMMARY

  Knyga neprieinama