Number of Titles: 41
  e-mailpassword

  Aplinkos apsauga

  Krantodara ir krantotvarka

  Rimas Zaromskis, Saulius Gulbinskas

  monografija parengta remiantis autorių per kelis dešimtmečius sukaupta medžiaga tyrinėjant jūros kranto zoną ir gausiais literatūros šaltiniais. Jūros krantų ir pakrančių reikšmė nuolat auga. Čia įsikuria vis daugiau gyventojų, auga miestai uostai, kuriasi įvairiašakė pramonė, plečiasi kurortų ūkis. Keičiantis Žemės klimatui, kylant pasaulinio vandenyno vandens lygiui, dažnėjant labai smarkioms audroms, jūros krantai patiria intensyvią ardą, o pakrantėse gyvenantys žmonės ir čia įsikūrusios įmonės – didžiulius nuostolius. monografijoje nagrinėjami gamtiniai krantodaros procesai, supažindinama su krantų įvairove, glaustai aptariami visą baltiją supančių valstybių krantai. Didžiausias dėmesys skiriamas lietuvos kranto zonai, jos pokyčiams per kelis praėjusius dešimtme- čius. Pateikiama pasaulinė krantosaugos patirtis ir jos taikymo galimybės bei praktika lietuvoje. monografija skirta krantų tyrinėtojams, hidrologams, geomorfologams, hi- drotechnikams, aplinkosaugos ir priekrančio teritorijų valdymo įstaigų darbuotojams. naudinga ji bus ir atitinkamų specialybių studentams.

  Regionų valdysena: nuo teorijos iki praktikos

  Sudarytojas Jaroslav Dvorak

  METEOROLOGIJA IR KLIMATOLOGIJA

  Inga Dailidienė

  Mokomoji knyga sudaryta remiantis Meteorologijos ir klimatologijos pagrindų
  kurso programa, skirta universitetinių studijų programų studentams. Glaustai pateikiama informacija apie vertikalią atmosferos struktūrą, termiką, oro dinamiką,
  vandens garus ir atmosferos kritulius, Saulės spinduliuotę, adiabatinius atmosferos
  procesus, barinius laukus. Supažindinama su sinoptinių žemėlapių sudarymu, meteorologinių reiškinių stebėjimu. Kiekvienos temos pabaigoje pateiktos praktinės
  užduotys ir savitikros klausimai. Knyga suteiks orų žemėlapių skaitymo ir analizavimo, tam tikros vietovės meteorologinių sąlygų ir jų kitimo tendencijų apibūdinimo
  įgūdžių, pagilins bendrąsias meteorologijos ir klimatologijos žinias apie atmosferą,
  litosferą, hidrosferą, biosferą ir antroposferą, sudarančias sąveikaujančias geosistemas, kurios bus naudingos ne tik su gamtos mokslais susijusių studijų programų studentams, bet ir gamtosaugininkams, geografijos mokytojams, ekologams,
  biologams, laivavedžiams, buriuotojams, jūrų inžinieriams, atsinaujinančiuosius
  gamtos išteklius naudojantiems technologams, klimato kaitos ar pavojingų reiškinių kaštus vertinantiems ekonomistams, geopolitikams, besidomintiems klimato
  kaitos procesais ir jų poveikiu žmogaus gyvensenai. Mokomosios knygos teorinė
  dalis ir praktinės užduotys rengtos remiantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie LR aplinkos ministerijos meteorologinių stebėjimų metodikomis, Pasaulio
  meteorologijos organizacijos rekomendacijomis, Lietuvos ir užsienio universitetinių mokyklų darbais bei mokslinėmis publikacijomis.