Viso knygų: 29
  el. paštaskodas

  Naujienos

  ĮMONIŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS GENEZĖ IR RAIDA

  Agnė Šneiderienė

  Monografijoje analizuojama įmonių socialinės atsakomybės koncepcija ir jos raida. Nagrinėjamas įmonių socialinės atsakomybės sampratos kitimas, analizuojami šios koncepcijos terminai ir apibrėžimai, pateikiami įmonių įsitraukimo į socialiai atsakingą veiklą motyvai. Taip pat yra vertinama požiūrio į įmonių socialinę atsakomybę evoliucija, analizuojamos šią koncepciją nagrinėjančios teorijos, nagrinėjami įmonių socialinės atsakomybės modeliai, jiems būdingi bruožai. Monografijoje yra išskiriami įmonių socialinės atsakomybės skatinimo būdai ir metodai, nagrinėjami įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo skirtumai regionuose.

  VIEŠOSIOS PASLAUGOS: IŠŠŪKIAI KURIANT GEROVĖS VISUOMENĘ

  VALENTINA BURKŠIENĖ, JAROSLAV DVORAK, GABRIELĖ BURBULYTĖ TSISKARISHVILI, INGA NORMANTĖ, MANTAS DŪDA, REMIGIJUS CIVINSKAS

  Šios studijos autoriai, remdamiesi literatūros analizės ir empirinių tyrimų duomenimis, siekia tikslo – išryškinti iššūkius, kuriuos turi įveikti Lietuvos viešasis sektorius, siekdamas įtvirtinti gerovės visuomenės konceptualiąsias nuostatas. Analizei pasirinktas viešųjų paslaugų kontekstas, laikantis nuostatos, kad šiame kontekste vyksta aktyvi valdžios ir piliečių sąveika

  Darnaus vystymosi sėkmės veiksniai viešojo sektoriaus kontekste

  Valentina Burkšienė

  Šios studijos pagrindinis tikslas – išryškinti darnaus vystymosi sėkmę lemiančius veiksnius ir įvertinti lietuvos darniam vystymuisi įtakos turinčius veiksnius viešojo sektoriaus kontekste, laikantis nuostatos, kad tai svarbu žinoti visai šaliai, kiekvienam regionui, savivaldybei, organizacijai (ypač viešąją politiką formuojančiai ar įgyvendinančiai), norint eiti unikaliu keliu ir sėkmingai pasiekti darnaus vystymosi tikslą.

  Lietuvių ir prūsų pagonybė: alkai, žyniai, stabai

  Rimantas Balsys

  Ši monografija skirta svarbiausių baltiškos pagonybės elementų – lietuvių ir prūsų dievų atvaizdų; šventyklų, šventviečių, aukviečių bei jose apeigoms vadovavusių kulto tarnų – žynių – charakteristikai. Siekiama ne tiek fiksuoti tam tikro laikotarpio situaciją, kiek parodyti pagoniškųjų kulto vietų ir kulto tarnų raidą, ypač atkreipiant dėmesį į jų būvį iki krikščionybės (XIII–XIV a.), pirmuosius du šimtmečius po krikščionybės (XV– XVI a.), religiniu sinkretizmu pasižymėjusią XVII a. pabaigą – XVIII a. pradžią bei laikotarpį, kuriuo fiksuojamos ir įvairiais pavidalais reiškiasi aptariamųjų pagoniškosios religijos elementų refleksijos (XIX–XXI a.).

  LIETUVIŲ KALBOS MORFEMIKA IR FORMŲ DARYBA: ANALIZĖS PAGRINDAI

  ASTA BALČIŪNIENĖ

  Šis leidinys sudarytas iš dviejų dalių – pirmajame skyriuje aptariami morfeminės analizės pagrindai, o antrajame pateikiami su formų daryba susiję metodiniai nurodymai. Čia supažindinama su pagrindiniais morfologijos terminais, lingvistine literatūra, pateikiama koncentruota informacija apie nevienodai vertinamus ir interpretuojamus kai kuriuos morfemikos aspektus.

  JUNGTINĖ BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMA KINEZITERAPIJA

  Julija ANDREJEVA Roberta BIKULIČIENĖ Daiva MOCKEVIČIENĖ

  Kineziterapijos praktinis mokymas – sudėtinė kineziterapijos studijų programos dalis, kurios metu studentai įgyja praktinę patirtį įvairiose klinikinėse situacijose. Praktinio mokymo tikslas – išmokti taikyti kineziterapijos žinias, įgūdžius, bendravimo ir klinikinio mąstymo gebėjimus. Praktinis mokymas skirtas plėtoti ir tobulinti praktinius įgūdžius, tokius asmenybės bruožus, kaip pasitikėjimas ir atsakomybė, reikalingus kineziterapijos studentams jų būsimajame darbe. Kineziterapijos klinikinės praktikos organizuojamos, siekiant už- tikrinti galimybę studentui atlikti praktiką tokiose su kineziterapija susijusiose sveikatos priežiūros sistemos srityse, kaip vidaus ligos (antroji praktika), vaikų ligos (trečioji praktika), neurologija (ketvirtoji praktika) ir ortopedija-traumatologija (penktoji praktika). Pirmoji praktika yra stebimojo pobūdžio. Kiekvienos tolesnės praktikos metu siekiama vis didesnio studento savarankiškumo lygmens, atliekant praktines užduotis. Atlikęs visas klinikines praktikas, kineziterapijos studentas turi gebėti dirbti savarankiškai kaip profesionalus specialistas.

  KALBOS PATARIMAI SVEIKATOS MOKSLŲ STUDENTAMS (ABĖCĖLINIS AKTUALIJŲ SĄRAŠAS)

  Vaida Drukteinytė

  Ši metodinė knyga yra skirta studentams, per Specialybės (Profesinės) kalbos kursą analizuojantiems įvairius kalbos ir kalbėjimo klausimus. Dėl nedidelio kontaktinių valandų skaičiaus per paskaitas įmanoma aptarti tik mažą kalbos aktualijų dalį, todėl studentams daugokai reikia studijuoti savarankiškai. Nors bendrinės kalbos kultūrai, įvairiems profesinės kalbos klausimams aptarti skirta nemažai publikacijų, specialaus kalbinio leidinio sveikatos srities specialistams nėra. Šiuo darbu siekiama vienoje rinkmenoje pateikti tuos kalbos dalykus, iš kurių daugiausia daroma klaidų ar dėl kurių labiausiai abejojama, taip pat parodyti galimą įvairiopą jų interpretuotę. Kartu siekiama plėsti studentų žodyną, išryškinti įvairesnes minties raiškos galimybes.